Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de alta no padrón de habitantes

Impresos

Dirixido a

Persoas físicas.

Documentación a aportar

  • Calquera documento de identidade válido das persoas interesadas. Os cidadáns de fora da Unión Europea, presentarán o pasaporte ou a tarxeta de residencia.
  • Libro de Familia no caso de menores.
  • No caso de establecemento colectivo: autorización por escrito do responsable do mesmo, en papel oficial.
  • Xustificante do enderezo para o que se pode entregar: escritura de propiedade, contrato de arrendamento, contrato ou recibo dun suministro (auga, electricidade, teléfono, gas, etc.) NON é válido o cargo do banco.
  • No caso de que no domicilio xa figuren empadroadas outras persoas, pódese presentar autorización escrita dunha persoa maior de idade que xa estea empadroada no domicilio, acompañada da fotocopia de documento de identidade válido da citada persoa.
  • Nos casos de non ter xustificantes propios ou que non figure ninguén empadroado pódese presentar xustificante doutra persoa acompañado de documento de identidade e autorización da citada persoa.
  • No derradeiro caso, o trámite pódese facer soamente co documento de identidade.

Taxas

Exento de taxas

Organismo xestor da solicitude 

Estatística
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es