Bandos

Inicio / Bandos / Bando Edicto de Cobranza

Bando Edicto de Cobranza

D. Rodrigo Aparicio Santamaría, alcalde – presidente do Concello de Arnoia (Ourense), comunica que, nos próximos días os contribuíntes recibirán no seu domicilio o recibo – resgardo de aboamento para o pago do immposto sobre vehículos de tracción mecánica e a taxa sobre a recollida do lixo do ano 2023.