ANEXO I. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE A LOITA CONTRA A FRAUDE

Novas

ANEXO I. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE A LOITA CONTRA A FRAUDE

Un dos principios obxectivos do Concello é reforzar, dentro do ámbito das súas competencias, a política antifraude no desenvolvemento das súas funcións. Por iso, a través desta declaración institucional, quere manifestar o seu compromiso cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta á fraude e a corrupción en calquera das súas formas.

O persoal do Concello, na súa condición de empregados públicos, asume e comparte este compromiso tendo entre outros deberes os de “velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e actuar conforme os seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes” (artigo 52 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público).

O Concello persegue con esta política consolidar dentro da organización unha cultura que desaliente toda actividade fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o desenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión destes supostos.

O Concello dá Arnoia ten a condición de Entidade Executora do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia segundo o disposto na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. O Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro de 2021 polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia sinala a obrigación que teñen os Estados Membros de aplicar medidas adecuadas para protexer os intereses financeiros da Unión Europea e para velar por que a utilización dos fondos en relación coas medidas financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia axústese ao dereito aplicable da Unión e nacional, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, corrupción e os conflitos de intereses. A fraude, a corrupción e unha mala xestión dos supostos de conflito de intereses non só teñen consecuencias financeiras, senón que ademais prexudican gravemente a reputación do organismo responsable da xestión eficaz e eficiente dos recursos públicos e, por tanto, dos fondos da UE.

O Concello poñerá en marcha medidas eficaces e proporcionadas de loita contra a fraude, baseadas na avaliación do risco da fraude.

Así mesmo, procederase a denunciar aquelas irregularidades ou sospeitas de fraude que puidesen detectarse, a través das canles internas de notificación e sempre en colaboración co Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Todos os informes trataranse na máis estrita confidencialidade e de acordo coas normas que regulan esta materia.

En definitiva, este Municipio ten unha política de tolerancia cero fronte á fraude e a corrupción e estableceu un sistema de control robusto, deseñado especialmente para previr e detectar, na medida do posible, os actos de fraude e corrixir o seu impacto, en caso de producirse. O Concello dá Arnoia denunciará as irregularidades ou sospeitas de fraude e corrupción que puidesen detectarse a través das canles internas de notificación e colaborará co Servizo Nacional de Coordinación Antifraude e demais autoridades e organismos públicos, corpos de seguridade do Estado, autonómicos ou forais en todo momento.

Scroll ao inicio