Servizos Municipais

Axente de Desenvolvemento Local

O Concello de Arnoia presta, a través do seu ADL, os seguintes servizios a todos os veciños:

 • Información e tramitación de axudas de:
  • Rehabilitación e Reconstrucción de vivendas no medio rural (Plan vivenda 2009-2012)
  • Rehabilitación do patrimonio etnográfico.
  • Agrarias: forestación, comercialización e transformación de productos, S.A.T., fomento do asociacionismo
  • Adquisición material informático e audiovisual para empresas, entidades sen ánimo de lucro e particulares.
  • Emigrantes galegos.
 • Asesoramento na elaboración do curriculo e cartas de presentación.
 • Preparación para entrevistas de traballo.
 • Asesoramento na búsqueda de emprego.
 • Asesoramento para a constitución de ILEs, IER, IEBTs, asociacións e cooperativas.

Servizos de Augas e Sumidoiros

As dependencias para consultas, información e xestión de trámites relacionados con estes servizos atópanse nas oficinas da Casa do Concello.

O persoal de mantemento atende as reclamacións ou avisos que se produzan nas redes de auga e sumidoiros de carácter municipal, supervisando os distintos controis sanitarios que establece a lexislación vixente.

Servizo de abastecemento de auga domiciliaria:

O concello dispón de 3 depósitos reguladores para o abastecemento de auga á poboación e unha rede xeral conectada coas distintas “traídas de auga” que hai moitos anos instaláronse coa axuda persoal e económica dos veciños. Agora estase facendo unha nova rede que en 2 ou 3 anos chegará a todos os fogares, pero de momento está garantido o fornezo ben directamente ou ben a través das redes primitivas contruídas hai uns 40 anos. A auga fornecida procede de dous manantiais e dun pozo para o bombeo en caso de necesidade.

Ver esquema das instalacións

Servizo de tratamento de augas residuais:

O concello dispón dunha planta depuradora de augas residuais con capacidade para atender as necesidades de 2.000 habitantes á que chega un colector que a través da beira do río Arnoia vén recollendo os distintos afluentes dos diferentes lugares do concello. No caso de Remuíño, Reza e Porqueira ao non ser posible a canalización a esa planta, instaláronse depuradoras compactas para tratar as súas augas residuais. Queda o lugar de Lapela cunha fosa séptica que haberá que reconverter nunha compacta dependendo do volume de auga a tratar.

Servizo de Electricidade

O Servizo de Electricidade ubícase nas oficinas da Casa do Concello, onde se xestiona o subministro eléctrico ao municipio. En horario de oficina poden consultar e pedir información os abonados do municipio dos datos de consumo e outros pormenores da súa póliza de abonado. Dende o mesmo lévase o mantemento da infraestructura eléctrica. Disponse de persoal técnico as 24 horas do día para a atención de calquera anomalía que se produza na rede municipal.

 
Pode consultar os textos íntegros dos Reais Decretos polos que se establece a correspondente tarifa eléctrica para o ano 2006 e se revisa a mesma nos seguintes enlaces:

Servizos Sociais

O concello de Arnoia presta os servizos sociais o través da Mancomunidade I. V. do Ribeiro, á que pertence dende a súa creación no ano 1988.

Horarios

Traballadora social (Chus): Luns e mércores de 09:00h a 14:30h

Psicóloga (Naír): Luns de 09:00h a 14:30h

Servizos

. Atención personalizada: Información dos recursos sociais dispoñibles.

. Valoración, orientación, apoio e asesoramento para axudar á superación de problemas

. Tratamento psicosocial destinado á adquisición de habilidades que faciliten a integración social.

. Xestión de axudas materiais.

. Atención residencial e aloxamentos alternativos.

. Axuda a domicilio.

. Axudas de emerxencia social.

. Prevención da marxinación social e de situacións de risco.

. Promoción social de individuos e grupos.

. Medidas para a inserción social.

Contacto: Tfno.: 988486900, Fax: 988486901

Scroll ao inicio